DOKUMENTE

Deklasifikohet pjesërisht informacioni i mëposhtëm

 • Informacioni Nr. 32/8 prot., datë 06.04.2022, me lëndë "Informacion", kopje e vetme, i klasifikuar "sekret shtetëror", niveli i klasifikimit "sekret", 2 (dy) faqe , administruar nga DASBNJ.
 • Informacioni Nr. 32/9 prot., datë 06.04.2022, me lëndë "Informacion", kopje e vetme, i klasifikuar "sekret shtetëror", niveli i klasifikimit "sekret", 1 (një) faqe , administruar nga DASBNJ.
 • Relacion Nr. 32/15 prot., datë 15.04.2022, me lëndë "Relacion mbi verifikimet e kryera mbi dyshimet për shkelje të akteve normative nga punonjësi ...", kopje e vetme, i klasifikuar "sekret shtetëror", niveli i klasifikimit "sekret", 11 (njëmbëdhjetë) faqe, administruar nga DASBNJ.
 • Formular Model KS5, “Për dalje jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” datë miratimi 11.07.2021, me nivelin e klasifikimit “Konfidencial”, kopje e vetme, 2 (dy) fletë.
 • Formular Model KS5, “Për dalje jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë” datë miratimi 04.08.2021, me nivelin e klasifikimit “Konfidencial”, kopje e vetme, 2 (dy) fletë.
 • Vendim nr.42/4 prot., datë 19.12.2019 i Komisionit të Disiplinës me nivel klasifikimi “sekret”, që ka të bëjë me vendimin e Komisionit Disiplinës për masën disiplinore “Përjashtim nga Shërbimi”.
 • Shkresa nr.42/6 prot., datë 20.12.2019 e Komisionit të Disiplinës me lëndë “ Raport mbi shqyrtimin e Komisionit të Disiplinës për shkeljen disiplinore të kryer nga punonjësi Edmond Abedinaj”, me nivel klasifikimi “sekret”.
 • Shkresa nr.42/7 prot., datë 24.12.2019, e Komisionit të Disiplinës me lëndë “Mbi vendimin e Drejtorit të SHISH-it, për masën disiplinore të punonjësit Edmond Abedinaj”, me nivel klasifikimi “sekret”, në të cilën shprehet dakordësia e Drejtorit të SHISH mbi propozimin e Komisionit Disiplinor.
 • Raport Vlerësimi nr. 75/6, datë 25.09.2019 “Mbi kundërshtimin administrativ të përcjellë nga punonjësi Edmond Abedinaj, me detyrë ndihmës inspektor”, me nivel klasifikimi “Sekret”.
 • Raport Vlerësimi nr. 84/3, datë 12.11.2019 “Mbi kërkesën ankimore të punonjësit Edmond Abedinaj, lidhur me vlerësimin 9 mujor të punës”, me nivel klasifikimi “Sekret”.
 • Raport Vlerësimi nr.101/2, datë 31.12.2019 “Mbi vlerësimin vjetor të punës së punonjësit”, me nivel klasifikimi “Sekret”.
 • Shkresa nr.414 prot, datë 22.11.2019, me lëndë: “Informacion mbi dhënie mase disiplinore për n/inspektor (roje) Edmond Abedinaj”, e DSO, me nivel klasifikimi “Sekret”, që evidenton shkeljet e kryera gjatë detyrës nga z. Edmond Abedinaj
 • Urdhri nr.18-138, datë 21.05.2012 i Drejtorit të SHISH “Për emërim në detyrë”, të z. Edmond Abedinaj, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i klasifikimit 35 vjet, 1 (një) faqe.
 • Urdhri nr. 226/2, datë 29.05.2014, “Për dhënie mase disiplinore”, “Vërejtje me paralajmërim”, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i klasifikimit 10 vjet, 1(një) faqe.
 • Urdhri nr.461/1, datë 29.08.2016, “Për dhënie masë disiplinore”, “Vërejtje me shkrim”, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i klasifikimit 10 vjet, 1 (një) faqe.
 • Vendimi i Komisionit të Disiplinës në SHISH nr. 17/1, datë 16.09.2016, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i ruajtjes së klasifikimit 5 vjet, 1 (një) faqe.
 • Shkresë e Komisionit të Disiplinës në SHISH nr. 16/7, datë 23.09.2016, “Mbi Vendimin e Drejtorit të SHISH-it për masën disiplinore të z. Edmond Abedinaj”, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i ruajtjes së klasifikimit 5 vjet, 1 (një) faqe.
 • Vendimi i Komisionit të Disiplinës në SHISH nr. 37/4, datë 15.08.2019, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i ruajtjes së klasifikimit 5 vjet, 2 (dy) fletë.
 • Shkresë e Komisionit të Disiplinës në SHISH nr. 37/7, datë 28.08.2018, me lëndë “Mbi Vendimin e Drejtorit të SHISH-it për masën disiplinore të punonjësit Edmond Abedinaj”, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i ruajtjes së klasifikimit 5 vjet, 1 (një) faqe.
 • Urdhri nr. 414/1, datë 22.11.2019, “Për dhënie mase disiplinore”, “Vërejtje me shkrim” ndaj z. Edmond Abedinaj. niveli i klasifikimit “sekret”, afati i ruajtjes së klasifikimit 5 vjet, 1 (një) faqe.
 • Urdhri nr. 25-536, datë 30.09.2019, i Drejtorit të SHISH “Për lirim nga detyra dhe emërim në detyrë tjetër”, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i klasifikimit 35 vjet, 1 (një) faqe.
 • Urdhri nr. 19-1107, datë 06.09.2013 i Drejtorit të SHISH “Për zhvillimin e Kursit të Përgatitjes Informative dhe formimit bazë profesional për Inspektor të Linjës Informative”, niveli i klasifikimit “sekret”, afati i klasifikimit 10 vjet, 2 (dy) fletë.
 • Shkresa me lëndë “Sqarime për Degën e DSP”, administruar në njësinë e Sigurisë së Personelit, me nr.541/130 prot., datë 20.06.2017, me nivel klasifikimi “sekret”.
 • Shkresa me lëndë “Informacion”, prodhuar në njësinë e Sigurisë së Personelit, me nr.263/50 prot., datë 30.10.2017, niveli i klasifikimit “Sekret”.
 • Aplikim për punësim, model KS2, datë 20.12.2018, niveli i klasifikimit “Konfidencial”, administruar në Drejtorinë e Administrimit dhe Sigurisë së Burimeve Njerëzore.
 • Urdhri nr. 08-672, datë 13.12.2002 “Për nxjerrjen në lirim të një n/oficeri”, me nivel klasifikimi “sekret”, administruar në Drejtorinë e Administrimit dhe Sigurisë së Burimeve Njerëzore.
 • Informacion Nr. 100/3, prot., datë 22.06.2018, i klasifikuar “sekret shtetëror”, niveli i klasifikimit “Sekret”, administruar në Drejtorinë e Administrimit dhe Sigurisë së Burimeve Njerëzore.
 • Informacion Nr. 612/5 prot., datë 28.08.2020, i klasifikuar “sekret shtetëror”, niveli i klasifikimit “Sekret”, administruar në Drejtorinë e Administrimit dhe Sigurisë së Burimeve Njerëzore.
 • Proces - Verbal Nr. 612/34, datë 19.10.2020, i klasifikuar “sekret shtetëror”, niveli i klasifikimit “Sekret”, administruar në Drejtorinë e Administrimit dhe Sigurisë së Burimeve Njerëzore.

Koordinatori për të drejtën e informimit në SHISH
(Në zbatim të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit")

Emër/Mbiemër: MALVA JOLLDASHI
E-mail: transparenca@shish.gov.al
Telefon: 042334829