Shpallje
  

Mirëserdhët në Faqen e Internetit të SHISH-it

Shërbimi Informativ i Shtetit është institucion qendror, që funksionon bazuar në Ligjin nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për Shërbimin Informativ Kombëtar.”, i ndryshuar me Ligjin nr. 8479, datë 29.04.1999 dhe me Ligjin nr. 9400, datë 12.05.2005. SHISH-i është organ informativ i depolitizuar që kryen veprimtarinë e tij në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe ka për mision sigurinë e interesave kombëtare të vendit, ruajtjen e integritetit, të pavarësisë dhe të rendit kushtetues. Ligjshmëria, objektiviteti, sekreti dhe respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, janë parimet bazë të punës së këtij organi. SHISH-i raporton te Presidenti i Republikës dhe te Kryeministri, si dhe bashkëpunon e shkëmben informacion me institucionet e tjera shtetërore për përmbushjen e detyrave që i ngarkon ligji në funksion të sigurisë kombëtare. Për informacion më të hollësishëm mbi funksionimin dhe detyrat e Shërbimit Informativ të Shtetit do të gjeni të botuar të plotë në këtë Faqe Interneti Ligjin nr. 8391, datë 28.10.1998, “Për Shërbimin Informativ Kombëtar.”, të ndryshuar. Me anë të kësaj Faqeje Interneti do të krijohet mundësia e komunikimit të drejtpërdrejtë të këtij institucioni me publikun, me qëllim njohjen e historikut, legjislacionit dhe fushat e veprimtarisë së SHISH-it. Kjo Faqe Interneti do të përcjellë në mënyrë të vazhdueshme te ju imazhin e një shërbimi informativ të paanshëm politikisht, profesional dhe demokratik, të një stafi të përkushtuar në realizimin e detyrave në shërbim të sigurisë kombëtare dhe demokracisë në Shqipëri. Duke ju falënderuar për ardhjen në faqen tonë të Internetit, do të kemi kënaqësinë të komunikojmë së bashku, si dhe uroj një bashkëbisedim të sinqertë dhe të frytshëm.