Qendra e Trajnimit

Edukimi dhe trajnimi i punonjësve është një përparësi e rëndësishme për SHISH-in.
Këto programe zbatohen brenda SHISH-it, por edhe në bashkëpunim me institucione të tjera akademike apo ente shtetërore. Ekzistojnë edhe programe trajnimi që zhvillohen jashtë vendit, gjithnjë në përputhje me fushën e veprimtarisë së SHISH-it.
Aftësia për të kuptuar thelbin e inteligjencës, është fryt i përvojës dhe rritjes së vazhdueshme profesionale. Është e nevojshme t’u qëndrosh besnik fakteve e jo interpretimit të tyre, sepse informacionet e dhëna mund të ndikojnë mbi zgjedhjet e një vendim-marrësi politik.
Prandaj, SHISH-i i kushton një vëmendje të veçantë trajnimit fillestar dhe të vazhdueshëm të punonjësve të tij.
Në marrëdhëniet me universitetet, SHISH-i ka vendosur si objektiv thithjen e energjive të reja, të kualifikuara dhe të virtytshme, të përgatitura dhe të ndërgjegjësuara, për t’u bërë pjesë e komunitetit tonë. Për t’u përballur me sfidat e kohës, nevojitet bashkëpunim dhe ndërtimi i një aleance strategjike midis komunitetit të inteligjencës dhe botës akademike.
Punonjësit e SHISH-it trajtohen me pagë në zbatim të VKM-së nr. 432, datë 13.07.2007, i ndryshuar.