Ligje

 • Ligji nr.8391 datë 28.10.1998 Për Shërbimin Informativ të Shtetit (i azhurnuar)
 • Ligji nr.9357 datë 17.3.2005 Për statusin e punonjësit të SHISH (i azhurnuar)
 • Ligji nr.8457, date 1.2.1999 Për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror", i ndryshuar.
 • VKM nr.123, datë 15.3.2001 Për rregullat e procesit të klasifikimit të sekretit shtetëror, proçedurat që përdoren për identifikimin e tij dhe të delegimit të autoritetit të klasifikimit.
 • VKM nr. 188, datë 4.3.2015 Për miratimin e rregullave për sigurimin e personelit.
 • VKM nr. 189, datë 4.3.2015 Për sigurimin fizik të informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-së, shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.
 • VKM nr.81, datë 28.1.2008 Për përcaktimin e kritereve dhe të proçedurave për asgjësimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", i ndryshuar.
 • VKM nr.662, datë 15.11.2017 Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror".
 • Ligji nr.9157, datë 4.12.2003 Për përgjimin e komunikimeve elektronike, i ndryshuar.
 • Ligj nr.10 142 datë 15.5.2009 Për Sigurimin Shoqëror Suplementar të Ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar.
 • Ligji nr.103, datë 31.7.2014 Për miratimin e Strategjisë së Sigurisë të Republikës së Shqipërisë.