Koordinatori për të drejtën e informimit në SHISH

(në zbatim të ligjit nr.119/2014 "Për të drejtën e Informimit")

Emër/Mbiemër : MOLJONA TUFINA

E- mail : transparenca@shish.gov.al

Nr.kontakti : +355694138387