Vizioni dhe vlerat

Vizioni:

 

"Të përpiqemi për të drejtët tënë....për të mirët të kombit tënë..."

“Shqipëria ç’ka qenë, ç’është e ç’do të bëhetë?”
Sami Frashëri

Vlerat tona:

Integriteti

Në gjithçka çfarë bëjmë dhe përfaqësojmë, ne veprojmë brenda kuadrit ligjor dhe kodit të etikës.

Profesionalizmi

Ne veprojmë me kompetencë, objektivitet, eficensë dhe zhvillojmë e rrisim vazhdimisht standardet tona.

Besimi

Ne besojmë në atë që bëjmë, prandaj përpiqemi të japim më të mirën tonë.

Puna në ekip

Duke punuar së bashku dhe duke respektuar e vlerësuar punën e individit në grup, arrijmë me efektivitet dhe cilësi objektivat tona.